جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمعاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان مرکزی

شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی استان ، شناسایی منابع ، مسائل و مشکلات بهداشتی مربوط به سلامت جامعه و تعیین اولویتها - برنامه ر یزی برای حل مسائل و مشکلات عمده در چارچوب مسئولیتها و استراتژیهای اعلام شده کشور با در نظر گرفتن شرایط خاص استان - برنامه ر یزی  برای  ارائه آموزشهای لازم به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه برمبنای نیازها - تنظیم و تدوین برنامه های توسعه امکانات بهداشتی با همکاری معاونان بهداشتی شهرستانها - پیش بینی و پیشنهاد منابع مورد نیاز و تنظیم بودجه عملیاتی براساس برنامه های استان - فراهم کردن زمینه های اجرایی برنامه های مصوب و ابلاغ شده به استان در قالب طرحهای مشخص و زمان بندی شده جهت اجرا - نظارت بر اجرای فعالیتها و پایش ( کنترل و نظارت)  عملیات اجرایی و سنجش کیفیت خدمات و بازدیدهای منظم از واحدهای اجرایی - استفاده از شیوه های علمی  برای  اطلاع از وضعیت بیماریها و اقدام به موقع به هنگام بروز اپیدمیها و حوادث پیش بینی نشده - نظارت و کنترل و وضعیت  آب آشامیدنی شهرها و روستاها و انجام پروژه های بهسازی های اساسی محیط در کلیه  روستاها - نظارت  برنگهداری پروژه های بهداشتی انجام یافته - گسترش سیاست عــدم تمرکز در توسعه شبکه های بهداشتی درمانی استان و ایجاد درزمینه های لازم برای خودگردان شدن واحدهای اجرایی و تفویض اختیار لازم به واحدهای اجرایی شهرستانها  -  ایجاد روابط و هماهنگی منطقی میان عملیات مختلف فنی در مرکز بهداشت به منظور تحقق استراتژی ادغام خدمات در تمام مراحل برنامه ریزی ، اجراء ، نظارت و ارزشیابی - پشتیبانی تدارکاتی از واحدهای اجرایی و پیش بینی های به موقع برای تامین وسایل ، تجهیزات مواد و داروهای مورد نیاز

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved